قالب های وب سایت

1- تمامی تصاویر ، نوشته ها ، منوها و لوگوی بکار رفته در تمامی قالب ها دمو بوده و قابل جایگزینی و تغییر با موارد مورد نظر شما را دارند
2- تمامی قالب ها به صورت چپ چین برای استفاده در وب سایت های انگلیسی زبان و یا سایر زبان های چپ چین موجود هستند
3- عناصر اصلی قالب ها قابل جایگزینی و یا ترکیب با دیگر قالب ها نیستند.